Kwiaty doniczkowe, ogrodowe, balkonowe | Jenflor

 • pl
 • en

Ogólne warunki współpracy, zakupu, dostawy i płatności z Ogrodnictwem Piotr JendrysikJENFLOR.

I. Zamówienie

 1. Zamówienie musi mieć formę pisemnąlist, fax, e-mail i musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego. Zamówienie dokonane telefonicznie musi zostać pisemnie potwierdzone w ciągu 3 dni (listownie, faksem lub e-mailem). Dostawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia przez telefon. Zamówienie realizowane jest na adres Zamawiającego wskazany w zamówieniu. Jeżeli adres dostawy lub do korespondencji jest inny należy to zaznaczyć. Zamawiający oświadcza, że podaje prawidłowe dane.

 2. Zamawiający wyraża zgodę bezterminowo na przetwarzanie swoich danych osobowych celem realizacji zamówienia oraz dla potrzeb marketingowych firmy Jenflor, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm).

 3. Dostawca w terminie 14 dni potwierdza pisemnie przyjęcie zamówienia z podaniem tygodnia realizacji. Ostateczna data odbioru/dostawy zostanie uzgodniona przez obie strony do 7 dni przed terminem potwierdzonym w zamówieniu. Odbiór towaru udokumentowany dokumentem wydania (WZ) traktowany jest, jako potwierdzenie wykonania zamówienia.

 4. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia przedpłaty w formie zaliczki w wysokości 20% wartości zamówienia lub kwoty wskazanej przez dostawcę (na konto sprzedającego lub przekazem pocztowym na jego adres). Jeżeli zamawiający nie dokonał przedpłaty za zamówiony towar lub istnieje uzasadniona obawa, że zamawiający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych Dostawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia.

 5. Anulowanie złożonego i potwierdzonego zamówienia możliwe jest tylko na drodze wspólnego, dwustronnego uzgodnienia z zastrzeżeniem pkt. 4.

 6. Dostawca uprawniony jest do zatrzymania przedpłaty bądź obciążenia zamawiającego rachunkiem za poniesione straty, w wysokości uzależnionej od terminu anulowania zamówienia:

 • 50% wartości przedpłaty, jeżeli anulowanie zamówienia nastąpi do 90 dni przed terminem realizacji ( w przypadku zamówień sadzonek wrzosów jeśli rezygnacja nastąpi do 180 dni przed terminem realizacji)

 • 100% wartości przedpłaty, jeżeli anulowanie nastąpi do poniżej 90 dni przed terminem odbioru ( w przypadku zamówień sadzonek wrzosów jeśli rezygnacja nastąpi poniżej 180 dni przed terminem realizacji) .

 1. Jeżeli Zamawiający wyraźnie nie wyklucza możliwości zmian, dostawca zastrzega sobie prawo, również przy terminowo złożonych zamówieniach, dokonania zmian w zamówieniu na podobną odmianę roślin w tej samej cenie.

 2. Krótkoterminowe zamówienia tj. składane na 4 tygodnie przed terminem realizacji lub później mogą być zmienione niezależnie od potwierdzenia pisemnego, z zachowaniem proporcji i ilości odmian.

 3. Zamówienie uważa się za prawidłowe zrealizowane, jeżeli rośliny opuszczą zakład Dostawcy 7 dni przed bądź do 14 dni po potwierdzonym terminie realizacji.

 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami.

 5. Zmiany złożonego, potwierdzonego i przekazanego do realizacji zamówienia możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z dostawcą i nie później niż 4 tygodni przed terminem realizacji. Późniejsze zmiany mogą zostać nieuwzględnione, a zamawiający może zostać obciążony całą wartością zamówionego towaru.

II. Zawarcie umowy

 1. Prawnie wiążąca umowa zawarta zostaje dopiero wówczas, gdy dostawca umowę pisemnie potwierdzi.

 2. Zamawiający związany jest umową przez złożone zamówienie do czasu potwierdzenia zamówienia przez dostawcę lub do upływu terminu 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

III. Termin Dostawy

 1. Przy potwierdzonych przez dostawcę terminach dostawy chodzi o terminy w przybliżeniu. Ostateczny termin dostawy zostanie ustalony przez Strony na 7 dni przed upływem terminu wskazanego w potwierdzonym zamówieniu.

 2. Dostawą we właściwym terminie jest również dostawa, która nastąpiła 7 dni przed do 14 dni po terminie dostawy wskazanym w potwierdzonym zamówieniu. Siła wyższa, nieurodzaj i zakłócenia w procesie rozwoju roślin, zakłócenia w ruchu, strajki i lokauty oraz zakłócenia nie dające się przewidzieć przez dostawcę – zwalniają z obowiązku dotrzymania potwierdzonego terminu dostawy lub zobowiązania do dostawy. W takim przypadku ustalają nowy termin dostawy.

IV. Prawo odstąpienia.

  1.  Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy z powodu niedotrzymania terminu dostawy określonego w pkt. III po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dostawcy stosownego dodatkowego terminu dostawy z zagrożeniem odstąpienia. Jako stosowny termin rozumie się przynajmniej czterotygodniowy termin dostawy.

  2.  Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli kupujący zalega z odbiorem w terminie ustalonym przez Strony lub płatnością przedpłaty lub należności. Przez należności rozumie się również inne zobowiązania Zamawiającego wobec dostawcy.

  3.  Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli dostawa zamówionych przez zamawiającego wielkości czy gatunku roślin, lub też w uzgodnionym czy potwierdzonym terminierzeczywiście nie jest możliwa.

V. Zastrzeżenie zmian.

Jeżeli dostawa zamówionej wielkości lub gatunku jest rzeczywiście niemożliwa w uzgodnionym terminie mimo starań dostawcy, wówczas dostawca jest uprawniony do wysłania w miejsce zamówionego towaru w całości lub częściowo zastępczą lub mniejszą ilość, lub dokonać dostaw częściowych.

VI. Ograniczenie odpowiedzialności.

1.  Jeżeli zamawiający nie odbierze towaru w całości lub w części, lub odbierze w niewłaściwym czasie, albo, jeżeli życzy sobie późniejszej wysyłki niż to potwierdzono, wówczas ponosi on bez względu na winę wszystkie powstające z tego powodu szkody i koszty, także ponosi ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia towaru.

2. Wszelkie informacje dotyczące kultury hodowli roślin, także te udzielane przez pracowników Dostawcy, udzielane według najlepszej wiedzy, jednakwiążące i nie stanowią gwarancji.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie a następnie pisemnie niezwłocznie na adres dostawcy z dołączeniem specyfikacji reklamowanego towaru w ciągu 24 godzin od dostawy.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Zamawiający zostanie powiadomiony telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemną.

 3. Przy uzasadnionych reklamacjach Zamawiający ma prawo tylko do obniżki ceny kupna lub do dostawy zastępczej.

 4. Wszelkie inne roszczenia wykluczone, szczególnie wszelkie dalej idące roszczenia, co do zamiany jak i do odszkodowania jakiegokolwiek rodzaju, - także takich szkód, które powstały nie na samym przedmiocie dostawy.

VIII. Ponoszenie ryzyka i szkody transportowe.

 1. Zamawiający ponosi koszty dostawy niezależnie od tego czy dostawa nastąpi za pośrednictwem dostawcy lub we własnym zakresie zorganizowanym przez Zamawiającego.

 2. Zwłoka lub odmowa przyjęcia dostawy przez Zamawiającego w ustalonym terminie powoduje, że na czas trwania zwłoki, ryzyko i niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego od uzgodnionego terminu dostawy, także w sytuacji gdy do wysłania towaru nie doszło z przyczyn dotyczących Zamawiającego.

 3. Zamawiający może ubezpieczyć dostawę towaru od szkód transportowych, o czym powinien poinformować dostawcę w terminie do 3 dni od terminu dostawy ustalonego przez strony. Nie istnieje jednak obowiązek ubezpieczenia przez dostawcę.

 4. W przypadku gdy dostawca ubezpieczył transport towaru, Zamawiającemu przysługuje roszczenie wobec ubezpieczyciela z tytułu nieprawidłowej lub nienależytej dostawy. W takim przypadku szkody transportowe muszą być potwierdzone przez przedsiębiorstwo transportowe (kolej, towarzystwo lotnicze itd.) i niezwłocznie przekazane na piśmie dostawcy.

IX. Ceny

 1. Wszystkie uzgodnione lub wynikające z cennika ceny cenami netto w złotych. Do ceny należy doliczyć ustawowy podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki. Dla realizacji zamówienia obowiązują ceny wskazane w potwierdzonym zamówieniu, o ile nie ustalono inaczej. Ceny nie obejmują kosztów transportu oraz kosztów opakowania. Dodatkowe koszty będą doliczone do rachunku, o ile nie uzgodniono inaczej. Dostawca nie przyjmuje zwrotu opakowań. Opakowania kaucyjne, wózki wymieniane 1:1, chyba że uzgodniono inaczej.

 2. W razie zmiany ogólnych kosztów własnych dostawca zastrzega sobie możliwość podwyższenia lub obniżenia cen, jeżeli okres pomiędzy zawarciem umowy a terminem dostawy przekracza cztery miesiące.

 3. W przypadku rozliczeń w walucie obcej w przypadku zmiany kursu walut w dniu dostawy dostawca zastrzega prawo do weryfikacji cen w oparciu o aktualny kurs waluty według wskazań NBP z dnia poprzedzającego dostawę.

X. Warunki płatności.

 1. Płatność następuje bezpośrednio przy odbiorze gotówką lub przelewem w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli brak jest ustaleń co do terminu płatności przyjmuje się termin płatności 7 dni od daty wystawienia rachunku lub faktury.

 2. Przy zwłoce w zapłacie naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych ustawowych.

 3. Dostawca nie wyraża zgody na dokonanie potrąceń lub wstrzymania płatności z